فايل ضميمه :
        «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» كه ابتدائاً در جلسه مورخ 19 /03 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، تا كنون دو بار از سوي شوراي نگهبان به دليل وجود بعضي ايرادات و ابهامات به مجلس اعاده شده است. در اين مرحله مجلس به‌منظور رفع ايرادات باقي مانده، با اصلاحاتي مصوبه را در تاريخ 21 /7 /1398 به تصويب رسانده است. 
ايراد شوراي نگهبان در خصوص لزوم پيش‌بيني «قصاص منفعت» در صورت ايجاد جنايت بر منفعت، از سوي مجلس رعايت شده و از اين حيث به نظر مي‌رسد ايراد شوراي نگهبان برطرف شده است.
در خصوص تذكر شوراي نگهبان در مورد تبصره ماده (2)‌نيز علي‌رغم اين‌كه صرفاً نسبت به ارجاع به ماده (474) يعني مواردي كه در جرايم شبه‌عمد به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب اسيدپاشي ممكن نباشد، تذكر داده شده بود، اما در مصوبه اصلاحي مجلس، كل تبصره ماده (2)‌حذف شده است. در اين رابطه با توجه به اين كه حكم كلي عدم دسترسي به مرتكب جرم در قانون مجازات اسلامي بيان شده، حذف اين تبصره، فاقد ايراد است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-