فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 94/102/386

تاريخ: 1394/2/10

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 7932/‏529 مورخ 09/‏02/‏1394؛

طرح دوفوريتي اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52)

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

مصوب جلسه مورخ هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 09/‏02/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- در جزء 13 الحاقي به بند (ب) ماده 29 قانون موضوع ماده يك مصوبه، منظور از «مجريان» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- تبصره 4 الحاقي به ماده 52 قانون موضوع ماده 2 مصوبه، با توجه به نظريه تفسيري شمارة 1234 مورخ 1/‏3/‏1370 شوراي نگهبان از حيث محدود نمودن وظايف و اختيارات اين شورا در امر نظارت بر انتخابات، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين اين تبصره از اين جهت كه موجب تبعيض ناروا نسبت به اشخاص ديگري است كه صلاحيت آنان قبلاً به تأييد اين شورا رسيده، مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-