فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران


شماره ۵۲۹/۹۲۲۰۴                                  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عنوان طرح دوفوريتي اصلاح تبصره (۱) و حذف تبصره هاي (۲) تا (۴) بند «الف» و اصلاح بند«ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۱۴۲۸۸۷                                     ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

بنياد شهيد و امور ايثارگران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۲۹/۹۲۲۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

ماده واحده ـ بندهاي «الف» و «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ در بند «الف» بعد از عبارت «هرساله»، عبارت «بر اساس تعداد و سرانه» و بعد از عبارت «بودجه سنواتي» عبارت «به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته» اضافه مي شود و تبصره هاي (۱) تا (۴) آن حذف مي شود.

۲ـ بند «ب» به شرح زير اصلاح مي شود:

ب ـ با اجراي حكم اين ماده خدمات بهداشتي و بيمه درماني مكمل آزادگان، جانبازان، ايثارگران شاغل و غيرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنها و والدين، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

 تعهدات دستگاههاي اجرائي و بيمه هاي ذي ربط در اين خصوص، از تاريخ ۱۳۹۷/۸/۱ تا زمـان تصـويب اين قانون و تا پايان سـال ۱۳۹۷ به بنيـاد شهيد و امـور ايثـارگران منتقل مي شود.

اجراي احكام اين ماده مانع ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كاركنان شاغل موضوع اين ماده نيست. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ نوزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-