فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 834/ 30/ 83
تاريخ: 5/ 6/ 1383

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه­هاي شماره 28584/ 30367 مورخ 28 /5/ 1383 و شماره 6469/ 30367 مورخ 16/ 2/ 1383 و شماره 1152/ 30367 مورخ 18/ 1/ 1383 و پيرو نامه­هاي شماره 18578/ 30/ 83 مورخ 11/ 4/ 1383 و شماره 7171/ 30/ 83 مورخ 27/ 1/ 1383؛
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 4/ 6/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-