فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 44319/ت 21670ه	شماره انتشار : 15950 	
تاريخ ابلاغ: 26/ 08/ 1378	تاريخ روزنامه رسمي : 07/ 09/ 1378	

اصلاح ماده 12 اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
مصوب 25/ 07/ 1378

هيات وزيران در جلسه مورخ 25/ 7/ 1378 بنا به پيشنهاد شماره 106132 مورخ 10/ 5/ 1378 وزارت صنايع و به استناد ماده واحده قانون تاسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك - مصوب 1375 - تصويب نمود : 
در ماده ( 12 ) اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ، موضوع تصويب نامه شماره 79671رت18558هـ مورخ 16/ 12/ 1376 ، بعد از عدد « سه » عبارت « تا پنج » اضافه مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 5609/21/78 مورخ 13/ 8/ 1378 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-