فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 38765/ت 16132ه	
تاريخ ابلاغ: 14/ 01/ 1375	

اصلاح اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ( توانير ) مصوب 1347

هيات وزيران در جلسه مورخ 20/ 12/ 1374 بنا به پيشنهاد شماره 100/7561/62461 مورخ 18/ 10/ 1374 وزارت نيرو و به استناد ماده ( 32 ) قانون "توزيع عادلانه آب" ـ مصوب 1361ـ تصويب نمود : 
اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ( توانير ) ـ مصوب 1347 ـ به شرح زير اصلاح مي شود : 
تبصره ماده ( 25 ) اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ( توانير ) به تبصره ( 1 ) تغيير مي كند 
و متن زير به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ياد شده اضافه مي شود . 
"تبصره 2 ـ مديرعامل شركت ، معاون وزير نيرو خواهد بود" .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 1618/ 21/ 74 مورخ 27/ 12/ 1374 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-