فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/8025

تاريخ: 1397/10/3

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 118091/‏54714 مورخ 10/‏09/‏1397؛

 اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته

مصوب جلسه مورخ سي‌ام آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/‏09/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- در برخي از مواد مصوبه از جمله تبصره 1 ماده 4، برخي واژگان بيگانه نظير «كيت»، «راكتور»، «آنزيم»، «الكترونيك»، «ليزر»، «فوتونيك» و ... وجود دارد كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد
و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي است.

- در تبصره 1 ماده 11، در خصوص اعضاي هيأت مديره بايد شرط «وثاقت» و «امانت» ذكر گردد و الاّ واجد اشكال شرعي است.

عباسعلي كدخدائي

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-