فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : 10704	تاريخ روزنامه رسمي :1360/09/04	

قانون راجع به پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي كارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن كه در بخشها و روستاها براي شركت مخابرات اضافه كاري انجام ميدهند
مصوب1360/08/03

ماده واحده - به شركت مخابرات ايران اجازه داده ميشود كه بنا به تشخيص و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن در صورت نداشتن كارمند در بخشها و روستاها از كارمندان و يا كارگزاران پست شاغل در همان محل جهت انجام خدمات مخابراتي در غير ساعت اداري استفاده نموده و در قبال انجام خدمات محوله به آنان فوق العاده اضافه كار ساعتي از محل اعتبارات مصوب شركت و با رعايت مقررات مربوطه پرداخت نمايد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-