فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 49158ت211 /ه	شماره انتشار : 13262 	
تاريخ ابلاغ: 13/ 06/ 1369	تاريخ روزنامه رسمي : 24/ 06/ 1369	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/ 5/ 1369بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تأييد وزراي امور اقتصادي و دارائي صنايع سنگين ، صنايع ، نيرو ، بازرگاني ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون « تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن » مصوب 10/4/1369 اساسنامه شركت مزبور رابه شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
مصوب 24/ 05/ 1369

فصل اول - كليات ماده

ماده 1 - بمنظور اجراي مفاد بند « ه » تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون مصوب 10/4/1369مجلس شوراي اسلامي ، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده ميشود تشكيل و براساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد .

ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به وزارت كشاورزي مي باشد .

ماده 3 - مدت شركت محدود به زمان اجراي كامل قانون مصوب 10/ 4/ 1369 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

ماده 4 - مركز اصلي شركت تهران مي باشد و شركت مي تواند در صورت لزوم در ساير نقاط نسبت به ايجاد شعب و نمايندگي اقدام نمايد .

ماده 5 - سرمايه اوليه شركت ده ميليارد ريال مي باشد كه به ده هزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم مي گردد و تماماً متعلق به دولت است . سرمايه اوليه شركت و افزايش هاي بعدي آن از محل وجوه موضوع بند « ه » تبصره ) 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير منابع تأمين مي گردد .

ماده 6 - هدف شركت خودكفائي در توليد شكر مورد نياز جامعه و تأمين بخشي از ساير نيازهاي غذائي و صنعتي كشور مي باشد و شركت براي نيل به اين هدف اقدامات زير را انجام خواهد داد :

- 1مطالعات فني ، اقتصادي و اجتماعي در زمينه ايجاد هفت واحد كشت و صنعت نيشكر مجموعاً بمساحت هشتاد و چهارهزار ( 84000 ) هكتار و احداث صنايع تبديلي جهت استحصال شكر ، خمير كاغذ ، كاغذ چاپ و تحرير ، خوراك دام ، نئوپان ، پروتئين دامي و ساير صنايع جانبي لازم

2 - عمليات احياء و عمران اراضي از قبيل عمليات تسطيح ، ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي ، احداث مزارع نيشكر ، ايجاد راهها ، خطوط راه آهن و ساير تأسيسات ارتباطي

3 - عمليات كشاورزي و بهره برداري جهت توليد نيشكر و ساير محصولات زراعي كه در ارتباط با هدف شركت باشد .

4 - احداث كارخانه هاي توليد شكر ، خمير كاغذ ، كاغذ چاپ و تحرير ، خوراك دام ، نئوپان ، پروتئين دامي و ساير صنايعي كه در ارتباط با هدف شركت باشد .

5 - خريد و بكارگيري ماشين آلات و وسائل حمل و نقل كشاورزي ، صنعتي و عمراني مورد نياز .

6 - ايجاد ساختمانهاي كشاورزي ، صنعتي ، اداري و مسكوني مورد نياز .

7 - خريد و يا اجاره زمين و ساختمان جهت انجام فعاليتهاي شركت

8 - فروش و صادرات محصولات توليدي ، طبق قوانين و مقررات مربوط

9 - خريد و واردات ماشين آلات ، تجهيزات و مصالح و مواد اوليه مورد نياز .

10 - مشاركت با توليدكنندگان داخلي در جهت تأمين نيازها و هدف شركت

11 - دريافت تسهيلات اعتباري از بانكها وساير مؤسسات اعتباري

12 - انجام ساير عمليات كه در ارتباط با هدف شركت باشد .

فصل دوم - اركان شركت

ماده 7 - اركان شركت عبارتند از : 
1 - مجمع عمومي 
2 - هيات مديره 
3 - مدير عامل 
4 - بازرس ( حسابرس )

مجمع عمومي

ماده 8 - اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : 
1 - وزير كشاورزي ( رئيس مجمع عمومي ) 
2 - وزير امور اقتصادي و دارائي 
3 - وزير صنايع سنگين 
4 - وزير صنايع 
5 - وزير نيرو 
6 - وزير بازرگاني 
7 - رئيس سازمان برنامه و بودجه

ماده 9 - جلسات مجمع عمومي شركت حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي بمنظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي و بودجه شركت و ساير وظائف مجمع عمومي تشكيل مي شود و علاوه بر آن به پيشنهاد هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا بازرس ) حسابرس ( شركت ، حداكثر ظرف ( 15 ) روز با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي تشكيل خواهد شد .

ماده 10 - جلسات مجمع عمومي يا حضور رئيس مجمع عمومي و حداقل سه عضو ديگر رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل چهار رأي موافق معتبر است .

ماده 11 - وظائف مجمع عمومي عبارتست از : 
1 - نصب و عزل اعضاي هيأت مديره و مدير عامل 
2 - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل ، اعضاي هيأت مديره و حق الزحمه بازرس ) حسابرس ( شركت 
3 - اتخاذ تصميم در مورد برنامه و بودجه ، صورتهاي مالي و گزارشهاي هيأت مديره و بازرس ( حسابرس ) شركت 
4 - تصويب آئيننامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي و ساير آئيننامه هاي اجرائي مورد نياز شركت با رعايت مقررات مربوط 
5 - پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه شركت به هيأت وزيران 
6 - اتخاذ تصميم واصلاح ماده 5 اساسنامه در مورد تغيير در ميزان سرمايه شركت 
7 - اتخاذ تصميم در مورد استفاده ازتسهيلات مالي واعتباري 
8 - اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري كه طبق قانون تأسيس شركت و مقررات اين اساسنامه ، قانون تجارت و ساير ضوابط قانوني بعهده مجمع عمومي مي باشد .

هيأت مديره

ماده 12 - هيأت مديره شركت مركب از معاون وزير كشاورزي و چهار نفر افراد ذيصلاح ديگر خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب مجمع عمومي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع مي باشد . تا انتخاب هيأت مديره جديد هيات مديره قبلي به مسئوليت خود ادامه خواهند داد

تبصره 1 - معاون وزير كشاورزي عضو غير موظف و رئيس هيأت مديره مي باشد.

تبصره 2 - در صورت فوت يا استعفاء يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيأت مديره ، جانشين وي براي مدت باقيمانده با تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد گرديد .

ماده 13 - جلسات هيأت مديره حداقل دوبار در هر ماه بنا به دعوت رئيس هيأت مديره يا مدير عامل شركت تشكيل مي گردد و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با سه رأي موافق معتبر است . 

تبصره - صورتجلسات هيأت مديره پس از امضاي اعضاي حاضر ، توسط رئيس هيأت مديره ابلاغ و سوابق آن در شركت نگهداري خواهد شد .

ماده 14 - وظايف و اختيارات هيأت مديره عبارتست از : 
1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي شركت . 
2 - بررسي و تأييد و ارائه برنامه و بودجه و صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملكرد شركت به مجمع عمومي . 
3 - بررسي و پيشنهاد تشكيلات شركت به مجمع عمومي جهت تصويب 
4 - بررسي و تأييد پيشنهاد مدير عامل درمورد تغيير در اساسنامه شركت جهت ارائه به مجمع عمومي 
5 - بررسي در مورد صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع آنها به داوري و ارائه پيشنهاد به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت ساير مقررات مربوط 
6 - بررسي و تأييد آئيننامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آنها به مجمع عمومي .

مدير عامل

ماده 15 - مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت مي باشد و به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت مديره ( باستثناي رئيس هيات مديره ) انتخاب مي گردد و در حدود قوانين و مقررات مربوط مسئول اداره امور شركت ميباشد و داراي وظايف و اختيارات زير است : 
1 - اجراي مصوبات هيأت مديره شركت . 
2 - تهيه و يپشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هيات مديره 
3 - تهيه صورتهاي مالي و ارائه آن به هيات مديره 
4 - تهيه گزارش عملكرد شركت و ارائه آن به هيات مديره 
5 - تهيه تشكيلات سازمان و ارائه آن به هيأت مديره 
6 - پيشنهاد تغيير اساسنامه شركت به هيأت مديره 
7 - تهيه آئيننامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي و ساير آئيننامه هاي اجرائي مورد نياز شركت و ارائه آنها به هيأت مديره 
8 - نمايندگي شركت در كليه مراجع قانوني با حق توكيل به غير و ارائه پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري و يا صلح و سازش دعاوي ، به هيأت مديره 
9 - استخدام ، انتصاب ، ارتقاء ، اعطاي پاداش ، اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم در مورد كليه امور اداري و استخدامي و آموزش كاركنان طبق مقررات و آئيننامه هاي مربوط .

ماده 16 - كليه قراردادها ، چكها و اسناد مالي تعهدآور شركت با رعايت مقررات و آئيننامه هاي مربوط با امضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره شركت و يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره معتبر خواهد بود .

تبصره - رييس هيأت مديره يا مدير عامل شركت مي توانند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا كاركنان شركت تفويض نمايند .

بازرس ( حسابرس )

ماده 17 - بازرس ( حسابرس ) شركت ، سازمان حسابرسي مي باشد كه طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد كرد و گزارشهاي خود را به مجمع عمومي شركت ارائه خواهد نمود .

فصل سوم - ساير مقررات

ماده 18 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود .

ماده 19 - شركت مكلف است حداكثر يكسال پس از تاريخ بهره برداري از هريك از واحدهاي توليدي كه براساس مفاد بند « ه » تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اين اساسنامه ايجاد شده اند ، نسبت به تأسيس شركتهاي سهامي عام بمنظور اداره و بهره برداري از هر يك از واحدهاي مذكور و عرضه سهام آن به عموم ، اقدام نمايد .

تبصره - سرمايه شركت معادل قيمت تمام شده واحدهاي توليدي موضوع اين ماده پس از كسر تعهدات مربوط كاهش خواهد يافت و شركت مكلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شركتهاي سهامي عام ايجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-