فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 22804/ت 241ه	شماره انتشار : 14182 	
تاريخ ابلاغ: 09/ 08/ 1372	تاريخ روزنامه رسمي : 23/ 08/ 1372	

هيات وزيران در جلسه مورخ 7/7/ 1372 بنا به پيشنهاد شماره 2516/ط /7/1045 مورخ 15/ 2/ 1372 وزارت كشاورزي و به استناد تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي - مصوب 1369 - و در اجراي بند ( 10 ) مصوبه شماره 2265/دش مورخ 19/ 11/ 1371 شورايعالي اداري ، اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور
مصوب 07/07/ 1372

فصل اول - كليات

ماده 1 - نام شركت : شركت سهامي خاص خدمات مهندسي آب و خاك كشور ، كه از اين پس اختصارأ شركت ناميده مي شود .

ماده 2 - مرز اصلي شركت : مركز اصلي شركت شهرستان كرج مي باشد و در صورت لزوم مي تواند در نقاط ديگر به تاسيس شعبه يا نمايندگي مبادرت نمايد.

ماده 3 - مدت شركت : شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد .

ماده 4 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت هاي دولتي و اصول بازرگاني اداره مي شود .

فصل دوم - موضوع و هدف شركت

ماده 5 - موضوع و اهداف شركت به شرح زير مي باشد :

1 - انجام مطالعه و تهيه طرح ها و نقشه هاي اجرايي طرحهاي آب و خاك و توسعه منابع و امور زيربنايي كشاورزي در سطح كشور و نظارت فني بر اجراي طرحهايي كه شركت پيمانكار آنها نيست .

2 - انجام كليه عمليات اجرايي و فعاليتهاي مهندسي و آزمايشگاهي ، نقشه برداري و طراحي امور زيربنايي كشاورزي .

3 - انجام كليه عمليات و فعاليتهاي مكانيزاسيون در اراضي زراعي و باغي .

4 - خريد ، فروش ، اجاره ، استيجار ماشين آلات ، وسايل و لوازم يدكي ، تجهيزات ، ساختمانها و تاسيسات و مصالح مربوط اعم از منقول و غيرمنقول و ايجاد و اداره كارگاهها ، منحصرا در جهت نيل به اهداف شركت .

5 - انجام ساير عمليات مصوب مجمع عمومي كه در اجراي اهداف شركت و در چارچوب اساسنامه ضروري و به صرفه و صلاح شركت باشد .

6 - شركت به منظور وصول به هدفهاي خود مجاز است با تصويب هيات مديره و موافقت مجمع عمومي برابر قوانين و مقررات مربوط در شركت هايي كه ارتباط با موضوع فعاليت هاي شركت داشته باشند سرمايه گذاري و يا مشاركت نمايد .

تبصره 1 - شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي در چارچوب سياستهاي عمومي دولت نسبت به عقد قرارداد اجراي طرحها و پروژه هاي اجرايي در خارج از كشور نيز اقدام نمايد .

تبصره 2 - شركت مجاز به انجام فعاليتهايي كه در محدوده وظايف قانوني ساير سازمانهاي وابسته به وزارت كشاورزي است ، نمي باشد .

فصل سوم - سرمايه شركت

ماده 6 - سرمايه شركت مبلغ بيست ميليون ( 20000000 ) ريال منقسم به دوهزار سهم ده هزار ريالي مي باشد كه تماما متعلق به دولت است .

تبصره 1 - مابه التفاوت كليه دارائيهاي شركت خدمات ماشين هاي كشاورزي قزوين اعم از جاري و ثابت به قيمت دفتري پس از وضع كليه ديون و تعهدات به حساب افزايش سرمايه شركت منظور خواهد شد .

تبصره 2 - وجوه ناشي از تصفيه شركتهاي منحله قزوين تك و ماكس پس از كسب مجوز مراجع ذي ربط به عنوان افزايش سرمايه شركت منظور مي گردد .

فصل چهارم - اركان شركت

ماده 7 - اركان شركت عبارتند : 
از : الف - مجمع عمومي 
ب - هيات مديره و مديرعامل 
ج - بازرس ( حسابرس )

مجمع عمومي

ماده 8 - مجمع عمومي شركت دو نوع است : 
الف - مجمع عمومي عادي 
ب - مجمع عمومي فوق العاده

ماده 9 - مجمع عمومي عادي شركت هر سال حداقل دو مرتبه ، تشكيل مي شود يكبار حداكثر تا پايان نيمه اول سال جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و ساير مواردي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد و يكبار در نيمه دوم سال براي رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و ساير موارد مندرج در دستور جلسه . 

تبصره - دعوتنامه به صورت كتبي 15 روز قبل از موعد تشكيل جلسه مجمع توسط رئيس مجمع عمومي همراه با سوابق مربوط براي ساير اعضاي مجمع عمومي ارسال خواهد شد .

ماده 10 - اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : 
1 - وزير كشاورزي ( رييس مجمع ) 
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 
3 - وزير جهاد سازندگي 
4 - وزير نيرو 
5 - رييس سازمان برنامه و بودجه

ماده 11 - وظايف مجمع عمومي عادي :

1 - بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و عملكرد مالي شركت كه توسط هيات مديره پيشنهاد مي شود .

2 - تعيين و تصويب خط مشي و سياست كلي شركت

3 - تصويب بودجه و يا اصلاحيه و متمم بودجه و بررسي گزارش عمليات ساليانه شركت .

4 - تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي ، بهره برداري ، اداري و رفاهي شركت كه از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود با رعايت قوانين مربوط .

5 - اتخاذ تصميم نسبت به فروش يا واگذاري دارايي هاي ثابت شركت و خريد و فروش و توثيق اموال غيرمنقول به پيشنهاد هيات مديره و با رعايت مقررات مربوط به اموال دولتي .

6 - عزل و نصب اعضاي هيات مديره ، به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي .

7 - رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به استفاده از تسهيلات اعتباري بانك ها و موسسات اعتباري .

8 - اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول كه از طرف هيات مديره پيشنها مي شود .

9 - بررسي در مورد حل و فصل دعاوي شركت به طريق صلح و سازش يا ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

10 - تعيين حقوق و مزاياي هيات مديره و مديرعامل و حق الزحمه بازرس با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

11 - تعيين ميزان و موارد مصرف از اندوخته هاي احتياطي و سرمايه اي .

12 - تصويب تشكيلات شركت به پيشنهاد هيات مديره پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور .

13 - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ساير امور شركت كه در حدود اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات در صلاحيت مجمع عمومي باشد .

14 - اتخاذ تصميم در مورد پرداخت فوق العاده جبران زحمات به كاركنان شاغل در مشاغل تخصصي و مديران از محل سود ويژه شركت .

ماده 12 - مجمع عمومي فوق العاده به منظور افزايش يا كاهش سرمايه و انحلال شركت تشكيل خواهد شد .

هيات مديره و مديرعامل

ماده 13 - هيات مديره شركت مركب از 5 عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل خواهد بود كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1 - معاون وزير كشاورزي درامور زيربنايي ، رييس هيات مديره خواهد بود و مي تواند يكي از اعضاي هيات مديره را به عنوان نايب رييس انتخاب نمايد تا درغياب رييس هيات مديره به قائم مقامي وي وظايف محوله را در حدود اختيار تفويضي انجام دهد .

تبصره 2 - در صورت فوت يا استعفا يا عزل هر يك از اعضاي هيات مديره به جاي او شخص ديگري از طرف مجمع عمومي انتخاب مي شود ، مدت خدمت عضو جايگزين تا پايان خدمت كسي است كه بجاي او تعيين شده است .

تبصره 3 - جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك مرتبه به دعوت رييس هيات مديره و يا نايب رييس با حضور حداقل 3 نفر از اعضاي هيات مديره در محل شركت يا در هر محلي كه رييس هيات مديره تعيين نمايد تشكيل مي گردد و تصميمات با سه راي موافق اتخاذ خواهد شد . اداره جلسات هيات مديره با رييس هيات مديره يا نايب رييس است . 
هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي مديرعامل و اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد .

تبصره 4 - مديرعامل و اعضاي هيات مديره به جز رييس هيات مديره بايد تمام وقت در اختيار شركت باشند و نمي توانند در آن واحد هيچ نوع شغل موظف ديگري را عهده دار باشند .

ماده 14 - اختيارات هيات مديره : 
الف - بررسي و تاييد بودجه يپشنهادي و گزارش ساليانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عملياتي شركت اعم از برنامه هاي مالي ، بهره برداري و توسعه تاسيسات . 
ب - تاييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي ، رفاهي و سايرآيين نامه هاي مورد لزوم و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب . 
ج - تصويب سياست ارتباط و مبادله اطلاعات فني ، علمي ، صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مربوط با رعايت مقررات مربوط . 
د - تاييد استفاده از تسهيلات اعتباري از منابع داخلي به پيشنهاد مديرعامل ، به منظور ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .

ماده 15 - مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است و از بين اعضاي هيات مديره توسط رييس مجمع انتخاب مي گردد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره از همه گونه حقوق و اختيار در حدود مقررات اين اساسنامه و بودجه مصوب برخوردار بوده و داراي اختيارات و وظايف زير نيز مي باشد : 
1 - مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از مالي و فني و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و نيز نظارت لازم در امور اداري و مالي و فني شعب و نمايندگي سهام شركت در ساير شركتها . 
2 - تعيين و ابلاغ روشهاي اجرايي در حدود مقررات و آيين نامه هاي مصوب شركت . 
3 - تهيه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات سالانه شركت با رعايت مقررات مربوطه و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب ، پس از تاييد هيات مديره . 
4 - تهيه آيين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و بهره برداري و اداري و رفاهي شركت و تسليم آن به مجمع عمومي براي تصويب ، پس از تاييد هيات مديره و انجام تشريفات مقرر در اين اساسنامه . 
5 - نمايندگي شركت در مقابل كليه مراجع قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل غير . 
6 - ارجاع دعاوي شركت به داوري و انتخاب داور و سازش در دعاوي پس از تاييد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي ، با رعايت مقررات مربوط .

تبصره 1 - مديرعامل شركت مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيات مديره و يا مديران و رؤساي قسمتها ، به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد .

تبصره 2 - مكاتبات اداري شركت با امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند خواهد بود .

ماده 16 - كليه قراردادهاي شركت با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيات مديره يا نمايندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهدبود .

تبصره - كليه چكها و اسناد مالي با امضاي مشترك مديرعامل و ذيحساب شركت يا نمايندگان مجاز آنان معتبر خواهد بود .

ماده 17 - مديرعامل يپشنهاد لازم را جهت پرداخت حداكثر ده درصد ( 10% ) از سود ويژه سالانه شركت به عنوان فوق العاده جبران قسمتي از زحمات كاركنان شاغل در مشاغل تخصصي و مديراني كه در انجام وظيفه و پيشبرد امور تلاش چشمگير داشته اند پس از تاييد هيات مديره براي تصويب نهايي به رياست مجمع عمومي تقديم مي نمايد.

ماده 18 - مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه وحساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت را پس از تاييد هيات مديره حداقل دو ماه قبل از طرح در مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط، به بازرس ( حسابرس ) تسليم نمايد.

بازرس ( حسابرس )

ماده 19 - سازمان حسابرسي ، بازرس ( حسابرس ) شركت مي باشد .

تبصره 1 - اقدامات بازرس ( حسابرس ) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان عادي كارهاي شركت باشد .

تبصره 2 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد . باستثناي سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه مي باشد .

ماده 20 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت و قوانين مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد شد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 5449 مورخ 5/ 8/ 1372 شوراي محترم نگهبان به تائيد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-