فايل ضميمه :
        طرح استفساريه در خصوص مواد «63» و «64» قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.
بررسي : خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-