فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي : اصلاحات انجام شده رافع ايرادات شوراي محترم نگهبان مي‌باشد و اصلاحات جديد انجام شده نيز خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-