فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 12709/ت30562ه	شماره انتشار : 17276 	
تاريخ ابلاغ: 30/ 03/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 03/ 04/ 1383	

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاو رزي ، دامي و منابع طبيعي
مصوب 16/ 02/ 1383

هيئت و زيران در جلسه مورخ 16/ 2/ 1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 95793/6503هـ/ب مورخ 27/ 12/ 1382 تصويب نمود :

اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاو رزي ، دامي و منابع طبيعي ، موضوع تصويب نامه شماره 19657/ت26900 هـ مورخ 1/ 5/ 1382 به شرح زير اصلاح مي گردد :

1 ـ در ماده ( 11 ) بعد از عبارت « ساير موضوعاتي كه » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي گردد .

2 ـ در بند ( 3 ) ماده ( 12 ) بعد از عبارت « حسب مورد » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » افزو ده مي گردد .

3 ـ در ماده ( 14 ) و تبصره ( 1 ) آن بعد از عبارت « هيئت مديره » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي گردد .

4 ـ در بند ( 10 ) ماده ( 12 ) عبارت « بررسي و تنظيم » جايگزين عبارت « بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به » مي گردد .

5 ـ عبارت « و ارسال تصميم به هيئت و زيران براي تصويب » به انتهاي بند ( 10 ) ماده ( 12 ) اضافه مي گردد .

6 ـ در بند ( 12 ) ماده ( 12 ) بعد از عبارت « هيئت مديره » عبارت « در حدو دي كه شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي نمايد » اضافه مي گردد .

7 ـ در بند ( 15 ) ماده ( 18 ) بعد از عبارت « شركتهاي زيرمجموعه » عبارت « در حدو دي كه شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي نمايد » اضافه مي شود .

8 ـ در بند ( 1 ) ماده ( 22 ) عبارت « مجمع عمومي و » حذف مي گردد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7564/ 30/ 83 مورخ 16/ 3/ 1383 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-