فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 29294/ت 25211 ه
تاريخ: 25/ 6/ 1380 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي- بانك مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه 18 /6 /1380 بنابه پيشنهاد شماره 25034 مورخ 28 /5/ 1380 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استناد بند (و) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1379-تصويب نمود:
ماده (9) آيين نامه اجرايي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 32162/ت 23520 ه مورخ 25/ 7 /1379 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده 9- به منظور تنوع بخشيدن به ابزارهاي تأمين مالي جهت استفاده از حداكثر توان ساخت داخل در اجراي طرح ها، بانك مركزي ايران يا شكرت هاي دولتي با موافقت بانك يادشده مي توانند در حدودي كه در قانون بودجه 1380 كل كشور ضرورت اخذ يا تضمين وام از خارج به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده يا در بودجه سنوات آتي برنامه سوم به تصويب مي رسد، با انتشار اوراق قرضه ارزي در بازارهاي بين المللي منابع لازم را فراهم آورند و از محل وجوه حاصل، طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را با رعايت مفاد اين آيين نامه ، تأمين مالي نمايند. 
محمد رضا عارف 
معاون اول رئيس جمهور 
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
محمد رضا عارف 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-