فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 7/ 4/ 1373
شماره: 19558
رياست حمهوري
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
با ابلاغ سلام
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بازگشت به نامه شماره 6089 مورخ 27/1/1373 به پيوست اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه هاي كشور كه در جلسه مورخ 1/4/1373 هيأت وزيران به تصويب رسيده است براي اقدام معمول ارسال مي شود.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-