فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3370
تاريخ: 11/ 5/ 1371
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/71/ 24 مورخ 27/ 2/ 1371:
در خصوص خلاف شرع بودن بند دو شق الف دستورالعمل افتتاح حسابهاى پس‏انداز قرض‏الحسنه و...، در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مغاير شرع شناخته نشد.
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-