فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 25/ 7/ 1374
شماره 64971
شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 381 مورخ 17/ 3/ 1374 در خصوص اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) كه در جلسه مورخ 17/ 1/ 1374 آن شورا بررسي و اطلاق بند ب ماده 18 آن مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شده است. به منظور تامين نظر آن شورا ، عبارت «سازش و ساير اختيارات مندرج در آيين دادرسي مدني» از انتهاي بند ياد شده حذف گردد.
خواهشمند است مراتب بررسي و در اجراي اصل 85 قانون اساسي نتيجه اعلام شود.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-