فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)

(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آييننامه بينالمللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)». [1]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، نكتهي خاصي ندارد.

آقاي عليزاده ـ [در مرحلهي قبل،] اشكال مغايرت با اصل (15) گرفتيد [2]  كه الآن آن را درست كردهاند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نسبت به استفاده از واژههاي بيگانه ايراد گرفته بوديم؛ مثلاً كلمهي «كانال»، كه در فارسي به آن «آبراهه» ميگويند.

آقاي عليزاده ـ خب ديگر، الآن اين كلمهها را اصلاح كردهاند. [3]

منشي جلسه ـ حاجآقا، در مورد تأييد آن رأيگيري كنيد.

آقاي عليزاده ـ بله. حضرات آقاياني كه با اصلاح به عمل آمده، اشكال قبلي را كماكان به قوت خود باقي ميدانند، رأي بدهند. [4]

=====================================================================================

[1]. لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آييننامه بينالمللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) در تاريخ 6/‏5/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 17/‏9/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 74061/‏185 مورخ 28/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 15/‏10/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (15) قانون اساسي را طي نامهي شماره 4047/‏100/‏95 مورخ 20/‏10/‏1395، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 876/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر شماره 4047/‏100/‏95 مورخ 20/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «در اين مصوبه موارد متعددي از واژها و عبارات بيگانه بدون ذكر معادل فارسي آنها استفاده شده است. لذا از اين حيث مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»


[3]. اصلاحيهي مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس در خصوص لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1974 (1353) و آييننامه بينالمللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس): «واژه و اصطلاحات لاتين در كنوانسيون به شرح زير جايگزين ميشود:

1- عبارت «نفتكش (تانكر)»، جايگزين عبارت «تانكر» ميشود.

2- عبارت «سيستم خدمات مخابراتي ايمني كشتيها (ناوتكس)»، جايگزين عبارت «ناوتكس» ميشود.»

3- عبارت «بالگرد (هليكوپتر)»، جايگزين عبارت «هليكوپتر» ميشود.

4- عبارت «يارانه (كامپيوتر)»، جايگزين عبارت «كامپيوتر» ميشود.

5- عبارت «وارسي (كنترل)»، جايگزين عبارت «كنترل» ميشود.

6- عبارت «معاهده (كنوانسيون)»، جايگزين عبارت «كنوانسيون» ميشود.

7- عبارت «خودكار (اتوماتيك)»، جايگزين عبارت «اتوماتيك» ميشود.

8- عبارت «رزمايش (مانور)»، جايگزين عبارت «مانور» ميشود.

9- عبارت «طرح فرضي (سناريو)»، جايگزين عبارت «سناريو» ميشود.

10- عبارت «هستهاي (اتمي)»، جايگزين عبارت «اتمي» ميشود.

11- عبارت «آبراهه (كانال)»، جايگزين عبارت «كانال» ميشود.

12- عبارت «خدماتدهي (سرويسدهي)»، جايگزين عبارت «سرويسدهي» ميشود.

13- عبارت «رفت و آمد (ترافيك)»، جايگزين عبارت «ترافيك» ميشود.»


[4]. نظر شماره 876/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7905/‏185 مورخ 9/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 4047/‏100/‏95 مورخ 20/‏10/‏1395، لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آييننامه بينالمللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-