فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 13/‏2/‏1396

منشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)».{1}
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، نكته‌ي خاصي ندارد.
آقاي عليزاده ـ [در مرحله‌ي قبل،] اشكال مغايرت با اصل (15) گرفتيد{2}كه الآن آن را درست كرده‌اند ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نسبت به استفاده از واژه‌هاي بيگانه ايراد گرفته بوديم؛ مثلاً كلمه‌ي «كانال»، كه در فارسي به آن «آبراهه» مي‌گويند.
آقاي عليزاده ـ خب ديگر، الآن اين كلمه‌ها را اصلاح كرده‌اند.{3}
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، در مورد تأييد آن رأي‌گيري كنيد.
آقاي عليزاده ـ بله. حضرات آقاياني كه با اصلاح به ‌عمل ‌آمده، اشكال قبلي را كماكان به قوت خود باقي مي‌دانند، رأي بدهند.{4}

========================================================================================

1. لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) در تاريخ 6/‏5/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 17/‏9/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 74061/‏185 مورخ 28/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 15/‏10/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (15) قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 4047/‏100/‏95 مورخ 20/‏10/‏1395، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 876/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

2. نظر شماره 4047/‏100/‏95 مورخ 20/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «در اين مصوبه موارد متعددي از واژها و عبارات بيگانه بدون ذكر معادل فارسي آنها استفاده شده است. لذا از اين حيث مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»

3. اصلاحيه‌ي مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس در خصوص لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1974 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس): «واژه و اصطلاحات لاتين در كنوانسيون به شرح زير جايگزين مي‌شود:
1- عبارت «نفتكش (تانكر)»، جايگزين عبارت «تانكر» مي‌شود.
2- عبارت «سيستم خدمات مخابراتي ايمني كشتي‌ها (ناوتكس)»، جايگزين عبارت «ناوتكس» مي‌شود.»
3- عبارت «بالگرد (هليكوپتر)»، جايگزين عبارت «هليكوپتر» مي‌شود.
4- عبارت «يارانه (كامپيوتر)»، جايگزين عبارت «كامپيوتر» مي‌شود.
5- عبارت «وارسي (كنترل)»، جايگزين عبارت «كنترل» مي‌شود.
6- عبارت «معاهده (كنوانسيون)»، جايگزين عبارت «كنوانسيون» مي‌شود.
7- عبارت «خودكار (اتوماتيك)»، جايگزين عبارت «اتوماتيك» مي‌شود.
8- عبارت «رزمايش (مانور)»، جايگزين عبارت «مانور» مي‌شود.
9- عبارت «طرح فرضي (سناريو)»، جايگزين عبارت «سناريو» مي‌شود.
10- عبارت «هسته‌اي (اتمي)»، جايگزين عبارت «اتمي» مي‌شود.
11- عبارت «آب‌راهه (كانال)»، جايگزين عبارت «كانال» مي‌شود.
12- عبارت «خدمات‌دهي (سرويس‌دهي)»، جايگزين عبارت «سرويس‌دهي» مي‌شود.
13- عبارت «رفت و آمد (ترافيك)»، جايگزين عبارت «ترافيك» مي‌شود.»

4. نظر شماره 876/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7905/‏185 مورخ 9/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 4047/‏100/‏95 مورخ 20/‏10/‏1395، لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1947 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم ارديبهشت‌ماه يك‌هزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-