فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/18781

تاريخ: 1399/4/25

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 33975/‏57750 مورخ 03/‏04/‏1399؛

اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

مصوب جلسه مورخ يكم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و نه هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/‏04/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-