فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 14468	شماره انتشار : 15293	
تاريخ ابلاغ: 25 /05 /1376	تاريخ روزنامه رسمي : 10 /06 /1376	

قانون الحاق بندهاي ( 11 ) و ( 12 ) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات 
عمومي غير دولتي
مصوب 11 /03 /1376

ماده واحده - عبارتهاي زير به عنوان بندهاي ) 11 ) و ( 12 ) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 اضافه مي شود : 
11 - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران . 
- تبصره - اساسنامه فدراسيونهاي مذكور حداكثر ظرف مدت ( 3 ) ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . 
12 - مؤسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي .

تبصره 1 - از زمان تصويب اين قانون پذيرش و مديريت هر گونه مؤسسه ، شركت و عناوين مشابه و يا سهام آنان در قالب هبه ، صلح غير معوض و يا بطور كلي هر عقدي از عقود ، توسط جهاد سازندگي ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون .

تبصره 2 - اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت ( 3 ) ماه پس از تصويب اين قانون در چارچوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد : 
1 - تعيين تكليف كليه شركتهاي وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت ، ادغام و يا انحلال . 
2 - اختيارات مجمع عمومي مؤسسات بعهده وزراي جهاد سازندگي ، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي باشد . 
3 - كليه اعضاء رسمي جهاد سازندگي در مؤسسات جهاد نصر ، توسعه و استقلال و شركتهاي وابسته ، به مؤسسات و شركتهاي مذكور منتقل مي شوند و وضعيت استخدامي آنان با حفظ سنوات قبلي خدمت ، تغيير وضعيت مي يابد . 
4 - سود مؤسسات در چهارچوب وظايف قانوني جهاد سازندگي به مصرف خواهد رسيد . 
5 - خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالي . 
6 - قابليت واگذاري سهام تقويم شده شركتهاي وابسته به مؤسسات به كاركنان مؤسسات شركتهاي وابسته و ايثارگران جهاد سازندگي . 
7 - كليه اموال و داراييهاي اماني جهاد سازندگي نزد اين مؤسسات و شركتهاي وابسته پس از قيمت گذاري به صورت اجاره به شرط تمليك 10 ساله به آنان منتقل مي شود .

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /3/ 1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-