فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 1397/11/10

شماره: 9701967

باسمه تعالي

حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيّت به استحضار ميرساند؛

آقايان لطفعلي و علي رضايي به موجب دادخواستي اعلام كرده‌اند كه: بندهاي 4 و 2 شيوه‌نامه آزمون برگزاري تكميل ظرفيت دبيرستان‌هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال 97-98 مبني بر اينكه: «2- دانش‌آموزاني كه در آزمون قبول و پذيرش مي‌شوند تا يك سال حق جابه‌جايي در بين مدارس نمونه دولتي داخل استان را ندارند.

4- براي دانش‌آموزان پذيرفته‌شده، كماكان جابه‌جايي بين دبيرستان‌هاي نمونه دولتي يك شهرستان وجود ندارد.» با قاعده فقهي «نفي عسر و حرج» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، سوابق مربوط به پيوست تقديم ميشود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداري اعلام فرماييد.

با تشكر

محمدكاظم بهرامي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-