فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر ادعاء خانم هما طاهري مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن تبصره3 قسمت الف تصميم مبني بر تبيين و شفاف‌سازي ضوابط برقراري امتياز سنوات خدمت، ارتقاء رتبه و گروه تشويقي كاركنان موضوع ابلاغ نامه شماره 37187/ 2010 مورخ 6/ 3 /1388 سازمان تأمين اجتماعي.
بررسي: تبصره مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
زيرا به موجب تبصره فوق هنگامي كه شخص مستخدم حق بيمه را نپردازد برخي از مزايا براي او در نظر گرفته نمي‌شود و با توجه به اينكه شاكي در زمان اشتغال به گذراندن طرح بيمه نبوده است و قهراً حق بيمه‌اي را نپرداخته است مشمول امتيازات مزبور نيست و اين امر خلاف قانون نيست و نيز حق مكتسبه را از امثال شاكي سلب نمي‌كند تا بدين جهت خلاف شرع محسوب گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-