فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي هوشنگ فاخر مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن 6 بند از دستورالعمل تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1/ 8/ 1385.
بررسي: بندهاي مورد شكايت مطابق با ماده 10 قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1 /8/ 1385 مجلس شوراي اسلامي بوده و اين قانون به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است و بدين‌جهت بندهاي مورد شكايت اشكالي ندارد خصوصاً اينكه دستورالعمل مورد شكايت مانع از اقدامات مالكين بصورت مطلق (ولو منع از گذاشتن آجر روي آجر در ملك شخصي آن‌طوري كه شاكي ادعا نموده است)‌نمي‌نمايد بلكه بر اساس اين دستورالعمل اقداماتي كه مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي گردد غيرمجاز تلقي شده است بنابراين از موارد شش‌گانه و ساير موارد بطور مطلق منع نشده است و تنها در صورتي‌كه مانع از تداوم و استمرار كشاورزي گردد ممنوع است كه ظاهراً خلاف قانون و يا موازين شرعي نباشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-