فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 0856/ 21/ 75
تاريخ:1/ 7/ 1375

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 28546/ 16829 مورخ 12/ 6/ 1375:
اصلاحيه مواد(12)،(14)و(15) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه در جلسه 11/ 6/ 1375 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 1/ 7/ 1375 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-