فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 3763/هـ/ب
تاريخ : 6 /11 /80

دبير شوراي محترم نگهبان

پيرو نامه شماره 3200 هـ /ب مورخ 28/ 12/ 1379 و عطف به نامه شماره 1645/ 21/ 80 مورخ 5/ 4/ 1380 به ضميمه تصوير تصويب­نامه شماره 29294/ت 25211 هـ مورخ 25 /6 /1380 هيأت محترم وزيران كه در جهت رفع مغايرت شرعي مصوبه شماره 32162/ت 23520 هـ مورخ 25 /7/ 1379 به تصويب رسيده است جهت ملاحظه و اظهارنظر آن شورا ارسال مي­گردد.

									   مهدي كروبي	
							  	  رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-