فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        سوابق نامه اقاي محمد رشيد زاده متولي موقوفات حاج علي اصغر رشيد زاده، قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب 28 /1 /1390 
قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28 /01 /1390 
ماده واحده-ماده (101) قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي گردد.
ماده 101-ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين ، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه اي انجام دهند كه قبلا به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح مغاير و قدر السهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين ، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتبا به مالك ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك مي توان خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد . دادگاه با رعيات حد اكثر نصاب هاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد.
كميسيون ماده(5) ، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد.
كميسيون ماده (5) حد اكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهار چوب ساير ضوابط و مقررات ، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره 1- رعايت حد نصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهر ها و همچنين رعايت حد نصابها، ضوابط ، آيين نامه ها و دستور العمل هاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداري ها الزامي است. 
مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن 
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني-اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن 
ماده (5) قانون تأسيس شوراي الي شهر سازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن 
تبصره 2- در مورد اراضي دولتي ، مطابق تبصره (1) ماده(11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-