فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 93/102/1317

تاريخ: 1393/4/7

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة 14112/‏50492 مورخ 14/‏02/‏1393؛

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي

مصوب جلسه مورخ دهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 04/‏04/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-