فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 61282 / 51601 
تاريخ : 17 / 5 / 1394 
بسمه تعالي 
" با صلوات بر محمد و آل محمد " 
شوراي محترم نگهبان 
بازگشت به نامه شماره 643 / 102 / 94 مورخ 20 / 2 / 1394 در خصوص اساسنامه شركت هواپيمايي كيش ( سهامي خاص ) ، بدين وسيله اصلاحات لازم جهت رفع ايرادات آن شورا كه به شرح زير در جلسه 7 / 5 / 1394 هيئت وزيران تصويب شده است به منظور اقدام معمول اعلام مي شود : 
1 - در بند هاي ماده ( 4 ) ، عبارت هاي " بالگرد ( هليكوپتر ) " ، " امور جا به جايي مسافر ( هندلينگ ) " ، " بالگردي ( هليكوپتري ) " ، آمد و شد ( ترافيك ) جايگزين واژه هاي " هليكوپتر " ، " هندلينگ " ، " هليكوپتري " و " ترافيك " مي شود . 

2 - در ماده ( 17 ) عبارت " از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت " پيش از عبارت " با پيشنهاد رييس هيئت مديره " اضافه مي شود . 

3 - بند هاي زير جايگزين بند هاي ( ح ) و ( ط ) ماده ( 21 ) مي شود :
ح - تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آن ها با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 
ط - اقامه و دفاع از هر گونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر داد رسي اعم از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي ، با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن ، استرداد دعوي ، جلب شخص ثالث ، ورود در دعوي به عنوان ثالث ، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از داد گاه ها ، اعطاي مهلت براي محكوم به در داد گاه ها و ادارات و دواير ثبت اسناد . 
توضيح : منظور از تسليم به دعوي ، پذيرش دعوي و ادعاي طرف مقابل است و حذف واژه " به " موجب تغيير مفهوم مي شود . 
4 - در ماده ( 22 ) ، عبارت " از ميان افراد داراي شرط و ثاقت و امانت " پيش از عبارت " پس از تأييد مجمع عمومي " اضافه مي شود . 
اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-