فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        90195088=8-6-279-14/28/4
06 /12/ 1390
از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
به: دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
موضوع: تابعيت مضاعف
سلام عليكم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام
پيرو نامه شماره 1=14/28/4/279/6/8 تاريخ 1389/5/23 (تصوير پيوست) با نگرش به وقايع اخير و خروج برخي افراد داراي تابعيت مضاعف از كشور و با توجه به اينكه پليس تخصصي در ناجا طي سلسله بررسي هاي كارشناسي و پيگيري هاي حقوقي، به استناد ماده 989 قانون مدني موارد عدم اشتغال به كار در سازمان هاي دولتي افراد داراي تابعيت مضاعف و اقدامات خود را در خصوص تشكيل بانك اطلاعاتي مشمولين قانون مذكور ارائه نموده است، لذا ضمن ارسال تصوير از مكاتبه ذكر شده، خواهشمند است مقرر فرمائيد نتيجه بررسي هاي صورت گرفته را براي بهره برداري و اقدام لازم به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايند.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
سرتيپ پاسدار دكتر اسماعيل احمدي مقدم
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-