فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 9/ 8/ 1374
شماره: 49584/ 15144
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران كه در جلسه مورخ 23/ 7/ 1374 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت بازرگاني 
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/ 7/ 1374 بنابه پيشنهاد شماره 3117/ 100 مورخ 3/3/ 1374 وزارت بازرگاني و به استناد بند (3) قسمت الف تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1373-اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1-صندوق ضمانت صادرات ايران-كه در اين اسانامه به اختصار«صندوق» ناميده مي شود و بر اساس بند (3) قسمت الف تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1373-تأسيس شده است، برابر مقررات اين اساسنامه، مصوبات مجمع عمومي صندوق ، آيين نامه هاي اجرايي مربوط و در موارد سكوت، قانون تجارت و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347-اداره مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-