فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/80/ 388
تاريخ: 17/ 1/ 1381
محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
با سلام و تحيات؛
 نظر به اينكه آقاى جمشيد رستمى به شرح دادخواست تقديمى، مدعى خلاف شرع بودن مصوبه 1636/ ه مورخ 30/ 4/ 1380 سازمان ملى زمين و مسكن شده‏اند، ضمن ارسال تصوير سوابق مربوط، نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده و موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم شود.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
درّى نجف‏آبادى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-