فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 30261/ 30/ 87
تاريخ: 10/ 11 /87

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 186094/ 40675 مورخ 14/ 10/ 1387؛

اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران
مصوب جلسات مورخ چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت هيئت وزيران، در جلسه مورخ 9/ 11/ 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-