فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 4570 
تاريخ : 61/3/6
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت محترم امور اقتصادي و دارائي
عطف به نامه شماره 1425 مورخ 61/2/11 در خصوص استعلام آن وزارت نسبت به استفاده از وام در صورت تمديد مهلت موافقت نامه ها با توجه باينكه نظير همين استعلام قبلاً از طرف وزارت نيرو بعمل آمده و شوراي نگهبان پاسخ داده است . اينك فتوكپي نامه شماره 1109/400 مورخ 60/11/27 وزارت نيرو و جوابيه شوراي نگهبان به شماره 4299 مورخ 11/28 بپيوست ارسال ميگردد تا با استفاده از آن رفع اشكال گردد . در غير اين صورت مجدداً مكاتبه فرمائيد.%

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
محسن هادوي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-