فايل ضميمه :
        لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان.

ماده 1 ، بند الف : گياه: گياهان زنده و اندام‌هاي گياهي از جمله بذور و ژرم پلاسم ... .
بررسي : استفاده از واژه «ژرم‌پلاسم» خلاف اصل پانزده قانون اساسي بوده و لازم است معادل فارسي آن مانند «منابع ژنتيكي گياهي» به كار گرفته شود.

ماده 4 ، بند 2 ، بخش پ : از ورود عوامل كنترل بيولوژيكي آفات ... .
بررسي : ظاهراً استفاده از كلمه «بيولوژيكي» خلاف اصل پانزدهم قانون اساسي بوده و مناسب است كلمات هم معناي آن مانند «زيست‌شناختي» يا «علوم زيستي» به كار گرفته شود.

ماده 4 ، بند 3 : طرف‌هاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينه‌اي ... .
بررسي : آيا تصرف و معدوم نمودن محموله‌هاي وارداتي گياهان و فرآورده‌هاي گياهي در موارد غيردولتي بدون اذن مالك آن‌ها جايز مي‌باشد؟ اگر چه اجازه ورود ندادن براي مصالح عامه بلااشكال است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-