فايل ضميمه :
        طرح يك فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور.

بررسي: خلاف‌شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-