فايل ضميمه :
        رسيدگي به اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت.
بررسي: آن‌چه از ماده 9 قانون اصلاح الگوي مصرف - مصوب 4/ 12/ 1389- استفاده مي‌شود آن است كه وزارت نفت مكلف است ... پيشنهاد اصلاح اساسنامه و وظائف شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد و اين مطلب فقط اجازه پيشنهاد اصلاح اساسنامه است نه اجازه تهيه و پيشنهاد تصويب اصل اساسنامه.
و آن‌چه در ماده 1 اساسنامه ارسالي آمده است كه شركت بهينه سوخت طبق ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران تشكيل شده است مشكل را برطرف نمي‌كند زيرا ماده 5 فقط اختيار اصل تشكيل شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي فرعي از جمله شركت بهينه‌سازي سوخت را صادر مي‌نمايد نه اجازه تصويب اساسنامه شركت بهينه‌سازي سوخت را .
و براين اساس هيأت وزيران مجوزي براي تصويب اساسنامه شركت بهينه‌سازي سوخت را ندارد.
و اگر شركت بهينه‌سازي سوخت اساسنامه دارد لازم است آن اساسنامه ارسال شود تا با توجه به آن، اصلاح آن ديده شود و اكنون اساسنامه اصلاحي بيشتر مطابق با يك اساسنامه كامل است نه اصلاح اساسنامه.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-