فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 15885/ 30/ 85
تاريخ: 1/ 4/ 85

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 29844/ 34324 مورخ 24/ 3/ 1385؛

اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران
مصوب جلسه مورخ هفدهم خردادماه يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/ 3/ 1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، كه براساس نظريه شورا، اصلاحيه فوق­الذكر مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر:
در بند (14) اصلاحيه، تبصره اضافه شده به مواد (10)، (11) و (16) كلمه «امضاي» در ابتداي سطر اضافي بوده و بايد حذف گردد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-