فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 12716/ت 30002ه	شماره انتشار : 17278 	
تاريخ ابلاغ: 30/ 03/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 06/ 04/ 1383	

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
مصوب 10/ 12/ 1382

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/ 12/ 1382 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 48850/5601هـ/ب مورخ 15/ 7/ 1382 تصويب نمود :

اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ، موضوع تصويب نامه شماره 2730/ت28225هـ مورخ 20/ 3/ 1382 به شرح ذيل اصلاح مي گردد :

1 ـ در بند ( 5 ) ماده ( 13 ) بعد از عبارت « سود ويژه شركت » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي گردد .

2 ـ در بند ( 9 ) ماده ( 13 ) واژه « تصويب » به واژه « پيشنهاد » اصلاح گرديده و عبارت « به هيئت وزيران براي تصويب » به انتهاي بند مذكور اضافه مي گردد .

3 ـ در بند ( 3 ) ماده ( 21 ) عبارت « براي تصويب » حذف مي گردد .

4 ـ متن زير جايگزين تبصره ( 2 ) ماده ( 28 ) مي گردد : 
« تبصره 2 ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ انتخاب كرده باشد مي تواند بازرس علي البدل را نيز بر اساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد . »

5 ـ در ماده ( 32 ) عبارت « هيئت وزيران » جايگزين عبارت « مجمع عمومي » مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7555/ 30/ 83 مورخ 16/ 3/ 1383 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-