فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني مربوط به بنياد شهيد كه در جلسه علني 10/ 10/ 59 با حضور اعضاي شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جلسه شوراي نگهبان مورد شور قرار گرفت و مغاير با موازين اسلام و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-