فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم. (سهام خاص)
بررسي : دو ايراد مذكور در ماده 17 و 22 اساسنامه سابق، در اين اساسنامه نيز جاري است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-