فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 25/ 12/ 1375
شماره: ت17826ه
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اساسنامه هاي شركتهاي سهامي آب استان سمنان، كردستان، لرستان و چهار محال و بختياري كه در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 هيأت وزيران تصويب شده است برياي اقدام معمول ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت نيرو 
هيات وزيران در جلسه مورخ 22/ 12/ 1374 بنابه پيشنهاد شماره 1/ 8200 مورخ 11/ 12/ 1374 وزارت نيرو و به استناد قسمتدوم بند"م" تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشوراساسنامه شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب استان چهارمحال و بختياري 
ماده 1-به استناد ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان و ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي فارس و ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب و برق خوزستان، از تاريخ تصويب اين اساسنامه شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري كه در اين اساسنامه به اختصار "شركت"ناميده مي شود تشكيل مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-