فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: م /50
تاريخ: 1359/10/11
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه 226ـ ق مورخ 59/10/09؛ «طرح قانوني اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» مشتمل بر 9 ماده و سه تبصره كه در جلسه علني 59/10/08 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
لطف‌الله صافي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-