فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        حاكم شرع محترم دادگاه كيفري يك شاهرود
عطف به نامه شماره 3130 مورخ 20/ 8/ 68 موضوع سؤال در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر آقايان به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
مجازات مذكور در مادتين 5 و 6 قانون ازدواج مصوب 1310 خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-