فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1517 /ق مورخ 12/ 9/ 60 :
لايحه در خصوص لغو لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غيرنظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب كميسيون مشترك دفاع- امور اقتصادي و دارايي و كار و امور استخدامي در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغايرت موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-