فايل ضميمه :
        لايحة يك فوريتي اصلاح موادي از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي

اظهارنظر كارشناسي در دو بخش به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:
بخش اول: ايرادات مطروحة شوراي محترم نگهبان
1ـ نظر به اصلاح صورت گرفته در مصوبة مجلس شوراي اسلامي، ايراد بند اول شوراي نگهبان در خصوص ذيل مادة(2) از حيث مغايرت با اصل 60 قانون اساسي و ابهام، به جهت اعطاي مجوز صلاحيت اخذ تصميم به آيين‌نامه مصوب رئيس‌جمهور و جمعي از وزراء معنونه در بندهاي (1
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-