فايل ضميمه :
        طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 1386

1ـ به نظر مي‌رسد اصلاحات صورت گرفته در سطر دوم و سوم ماده واحد به جهت تحميل نظر مجلس در خصوص رديف بودجه ساليانه كماكان با اصول 52 و 74 قانون اساسي مغاير است.
2ـ عنوان «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» به دليل انحلال اين سازمان بايد اصلاح گردد كه اين مهم عليرغم تذكر شوراي نگهبان توسط مجلس مغفول مانده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-