فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 16/ 8/ 64
شماره: 1101/م
فقهاي محترم شوراي نگهبان
با ارسال تصوير نامه شماره 179/ 63 /100ـ آ مورخ 15/ 10/ 63 شركت سهامي عام الكتريك ايران رشت متضمن استفتاء از حضرت امام خميني در مورد عدم استحقاق داين به تملك رهينه‌اي كه زايد بر مطالبات داين ارزش داشته باشد به استحضار مي‌رساند:
مطابق ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك() در صورت عدم وصول تقاضاي مديون داير بر فروش و حراج ملك مورد رهن ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه و نهايتاً عدم پرداخت مطالبات داين و كليه خسارات، پس از انقضاي هشت ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه، ملك مورد رهن با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني بموجب سند انتقال رسمي به بستانكار تمليك مي‌شود.
چون در اغلب موارد مذكور مال مورد رهن به مراتب ارزشي بيش از ميزان طلب طلبكار دارد، عليهذا و با عنايت به فتواي ضميمه و تكليف مقرر در اصل چهارم قانون اساسي، مراتب را جهت تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت ماده 34 قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك با موازين شرعي و اقدام مقتضي اعلام مي‌دارد.
اردشير داور
رئيس كل [سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي]
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-