فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 30542
تاريخ 1378/6/9
شوراي محترم نگهبان‌
نظر به اينكه تقسيم يك استان با توجه به ارتقاي سطح سازمانهاي محلي و لزوم ايجاد ادارات كل جديد در هر استان و تغيير تشكيلاتي و ضرورت تأمين عوامل و پرسنل مناسب با اين تشكيلات و تغيير در بودجه اصولاً متضمن بار مالي است، عليهذا خواهشمند است با توجه به اصل 75 قانون اساسي اعلام فرمايند تأييديه مورخ 1376/9/17 آن شورا راجع به مصوبه مورخ 1376/9/9 مجلس شوراي اسلامي (در خصوص طرح تقسيم استان خراسان) مستظهر بر اين تلقي بوده است كه حتماً براساس اين مصوبۀ مجلس، لايحه تقسيم استانِ خراسان كه متضمن بار مالي معتنابه است به مجلس تقديم شود و يا بر اين مبنا بوده است كه مطالعات كارشناسي توسط دولت انجام پذيرد و در صورت لزوم گزارش اين مطالعات براي اطلاع مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
سيد محمد خاتمي‌ - رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-