فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 58110
تاريخ: 1363/8/3
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
نظر باينكه دستگاههاي مختلف اجرائي در رابطه با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي دچار ابهاماتي هستند و همين امر موجبات ركود نسبي اقدامات اين دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زير كه در نامه‌هاي شماره 3094 مورخ 1363/2/17 و 88036 مورخ 1362/12/21 نيز آمده است اعلام نظر فرمايند.
"آيا قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شركت دولتي ايران از يكطرف، با شركت و موسسات دولتي خارجي از طرف ديگر منعقد ميشود، قرارداد بين‌المللي محسوب و مشمول اصل فوق‌الذكر ميباشد؟"
تسريع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود./خ
ميرحسين موسوي‌
نخست وزير
63/8/2
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-