فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/3611

تاريخ: 1396/9/27

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 75282/‏29 مورخ 07/‏09/‏1396 و پيرو نامه شمارة 3468/‏102/‏96 مورخ 14/‏09/‏1396؛

طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و

آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و

بين‌المللي و فضاهاي مجازي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 22/‏09/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- نظر به اينكه سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي توسط شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 735 مورخ 25/‏04/‏1392 به تصويب رسيده است و در اين طرح مفاد سند مذكور رعايت نشده است لذا مصوبه مرقوم، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

2- نظر به اينكه در تبصره 1، صرف ادعاي اثبات نشده يا تأييد نشده خلاف واقع و جرم تلقي گرديده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3- جرم دانستن صرف ارائه نظريه، خلاف بند 12 سياست‌هاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

4- اطلاق ارائه اطلاعات يا ادعاي اثبات نشده يا تأييد نشده در صورتي كه نزد ارائه كننده صاحب صلاحيت و يا متخصص و نيز نزد شخص صاحب صلاحيت و متخصص ديگري تأييد يا اثبات گرديده باشد و بدون وجود اماره‌اي بر تزوير يا غش ارائه دهنده، خلاف موازين شرعي است.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-